{{tourn.full_name}}

{{tourn.course_name}}


In partnership with {{tourn.sponsor_name}}

Tournament Info

Dates:

{{tourn.dates}}

Rounds:

{{tourn.rounds}}

Prize Fund:

{{tourn.total_prize_fund}}

Previous Winner


{{tourn.previous_winners.previous_winners_entry.cc_name_1}}

Winner


{{tourn.winner_name}}

Reports

{{value.report_title}}

About the Course

Course Name:

{{tourn.course_name}}

City:

{{tourn.course_city}}

Country:

{{tourn.course_country}}

Website:

Par:

{{tourn.course_total_par}}

{{tourn.course_para1}}

{{tourn.course_para2}}

{{tourn.course_para3}}

{{tourn.course_para4}}